Drodzy klienci, 
Już w niedługim czasie nasz sklep internetowy będzie znowu działał, trwają prace. Do tego czasu można zamawiać telefonicznie lub mailowo biuro@biomaniac.pl, tel. 71 7975010.§ 1 Zakres przedmiotowy

Niniejszy  regulamin  określa  zasady  zamawiania  towarów  i  usług  świadczonych  przez  BioManiac.pl  Produkty  Ekologiczne  Tadeusz  Toczyński (zwanego dalej  Sprzedawcą) za  pośrednictwem  sklepu  internetowego,  oraz  zasady  prowadzenia  Konta Użytkownika i ochrony danych osobowych.

§ 2 Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) BioManiac.pl ­- BioManiac.pl Produkty Ekologiczne Tadeusz Toczyński,  z siedzibą we Wrocławiu (kod  pocztowy 50-452) przy ul. Komuny Paryskiej 83c,­ NIP 8971177745, REGON 931201663,

2) Sklep  internetowy  –  sklep  prowadzony  przez  BioManiac.pl  za  pośrednictwem  strony  internetowej https://www.biomaniac.pl , umożliwiający sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Właścicielem  strony jest Sprzedawca.

3) Klient – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego,

4) Konto  klienta  ­-   indywidualne  konto  w  systemie  elektronicznym,  prowadzone  i  zarządzane  przez  BioManiac.pl, wymagające zarejestrowania na stronie sklepu internetowego biomaniac.pl i podania niezbędnych danych - zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie zamówienia i korzystanie ze sklepu internetowego.

5) Rejestracja - proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.              

 § 3 Prawa autorskie

1. Strona  internetowa  Sklepu  internetowego  jest  utworem  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie BioManiac.pl.

2. BioManiac.pl  oświadcza,  że  wszelkie  materiały  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Sklepu  internetowego,  w  tym  materiały  tekstowe,  zdjęciowe,  graficzne  oraz  ich  układ  stanowią  własność  intelektualną BioManiac.pl bądź podmiotów trzecich.

3. BioManiac.pl wyłącza możliwość  kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością BioManiac.pl,o których mowaw ust. 1,  bez uprzedniej pisemnej zgody BioManiac.pl.

§ 4 Wymagania techniczne

1. W  celu  korzystania  ze  Sklepu  internetowego  wymagane  jest  posiadanie  przez  Klienta  komputera  lub  innego urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet. 

  2. Do  korzystania  ze  Sklepu  internetowego  wymagane  jest  włączenie  obsługi  krótkich  informacji  tekstowych  zwanych  "cookies"  (dalej:  pliki  „cookies”).  Wyłączenie  plików  „cookies”  uniemożliwia  Klientowi pełne korzystanie ze Sklepu internetowego.

§ 5 Zamówienia

1. Klient  dokonuje  zamówienia  towaru  lub  usługi  albo poprzez  wypełnienie  formularza  zamówienia znajdującego  się na  stronie  internetowej  sklepu  oraz  zalogowanie  się  na  Konto Klienta  albo poprzez wypełnienie formularza bez konieczności  zalogowania się przez Klienta.   

2. Składając  zamówienie  bez  logowania  się  przez  Klienta,  Klient  w  formularzu  zamówienia  podaje  następujące  dane:  imię,  nazwisko/nazwę Klienta,  adres  e­mail,  numer  telefonu  oraz adres na  jaki  ma  zostać zrealizowane zamówienie.

3. Klient może  dokonać  zamówienia po  uprzednim  zapoznaniu  się  z  treścią  niniejszego  Regulaminu  i  zaakceptowaniu jego postanowień.

4. BioManiac.pl  obowiązany  jest  przekazać  Klientowi  będącemu  konsumentem  potwierdzenie  zawarcia  umowy  na  odległość  na  trwałym  nośniku  w  rozsądnym  czasie  po  jej  zawarciu  przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia  z uwzględnieniem przedmiotu  świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem.

5. Zamówienia są realizowane niezwłocznie po otrzymaniu przez BioManiac.pl zapłaty za zamówienie.

§ 6 Rejestracja i logowanie Klienta 

1. Klient może dokonać nieodpłatnej rejestracji. 

2. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Klient rejestruje się  po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu  i zaakceptowaniu  jego  postanowień.

3. Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem internetowym  https://biomaniac.pl/autentykacja?back=my-account

 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, adres do doręczeń przesyłek.

5. Klient  w  trakcie  rejestracji  może  wyrazić  odrębną  zgodę  na  przesyłanie  przez  BioManiac.pl  treści  reklamowych  i  promocyjnych  związanych  bezpośrednio  ze  Sklepem  internetowym  lub  pozostałymi  usługami BioManiac.pl.

6. W celu zalogowania się niezbędne jest podanie przez Klienta prawidłowego loginu i hasła.

7. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa.

8. Zakładając Konto lub składając Zamówienie, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym https://www.biomaniac.pl/, dostępnym pod adresem http://www.rossmann.pl/regulamin. W przypadku założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta,  Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy.

§ 7 Płatności, ceny, promocje 

1. Płatność może być dokonana według wyboru Klienta przy odbiorze, przelewem na

 rachunek bankowy  BioManiac.pl, lub za pośrednictwem serwisu płatniczego Przelewy24. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Wszelkie ceny podane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w złotych polskich,

 są cenami brutto i  zawierają podatek VAT.

3. Ceny podane na stronie internetowej sklepu nie zawierają kosztów dostawy.

4. BioManiac.pl  przewiduje  możliwość  organizowania  promocji.  Zasady  i  tryb  przeprowadzania  promocji  będą każdorazowo określane w odrębnych regulaminach.

5. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym nie muszą być tożsame z cenami w sklepie 

stacjonarnym.

6. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy.

§ 8 Wysyłka i dostawa 

1. Wysyłka  towaru  następuje  w  terminie  do  4  dni  roboczych  od  daty  zaksięgowania  wpłaty  na  koncie  bankowym BioManiac.pl.

2. W  szczególnych  wypadkach  czas  realizacji  zamówienia  może  ulec  wydłużeniu,  o  czym  Klient  jest  niezwłocznie informowany przez BioManiac.pl za pośrednictwem wiadomości 

e­mail  lub telefonicznie.

3. Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Towar  jest  dostarczany  na  adres  podany  przez  Klienta  w  formularzu  zgłoszeniowym  lub  formularzu  zamówienia. BioManiac.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient  podał niewłaściwy adres.

§ 9 Odstąpienie od umowy przez Klienta będącego konsumentem i reklamacje

1. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz.827 z  późn. zm.) Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od  daty zawarcia umowy odstąpić od  niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia  kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art.  34 ust. 2 i art. 35 ustawy.

2. Klient  będący  konsumentem  może  odstąpić  od  umowy,  składając  BioManiac.pl  oświadczenie  o  odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu,  którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu/dostępny jest na stronie  internetowej

 https://biomaniac.pl/pl/content/22-zalacznik-nr-1-

3. BioManiac.pl  przewiduje  możliwość  złożenia  przez  Klienta  będącego  konsumentem  oświadczenia  o  odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. Wzór oświadczenia  stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego  Regulaminu/dostępny jest na stronie internetowej http://biomaniac.pl/pl/content/23-zalacznik-nr-2

4. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1  wystarczy wysłanie oświadczenia   przed jego upływem.

5. W  razie  odstąpienia  od  umowy  umowa  jest  uważana  za  niezawartą.  BioManiac.pl  ma  obowiązek  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  Klientowi  będącemu konsumentem o odstąpieniu od umowy,  zwrócić Klientowi będącemu  konsumentem wszystkie dokonane  przez  niego  płatności.  BioManiac.pl  dokonuje  zwrotu  płatności  przy  użyciu  takiego  samego  sposobu  zapłaty,  jakiego  użył  Klient  będący  konsumentem,  chyba  że  Klient  będący  konsumentem  wyraźnie  zgodził się na  inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu

 zepsuciu lub mająca krótki termin  przydatności do użycia,

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której  po  otwarciu  opakowania  nie  można  zwrócić  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  lub  ze  względów  higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi.

8. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady, należy

go dostarczyć na adres sklepu  stacjonarnego  BioManiac.pl,  tj.  ul.  Komuny  Paryskiej  83c,  50­452  Wrocław  wraz  z  reklamacją  zawierającą opis wad i roszczenia klienta.

§ 10 Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Każdy  Klient  w  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości  związanych  z  funkcjonowaniem  Sklepu  internetowego uprawniony jest do zgłoszenia tego faktu poprzez wysłanie wiadomości e­mail na adres:  sklep@biomaniac.pl bądź w formie listownej na adres BioManiac.pl.

2. Każdy Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dot. wykonanego

 przez BioManiac.pl zamówienia.  Reklamacja  może  zostać  złożona  przez Klienta  za  pośrednictwem wiadomości  e­mail  na  adres: sklep@biomaniac.pl,  bądź w formie listownej na adres BioManiac.pl.

3. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać dane adresowe Klienta, imię i nazwisko 

lub nazwę Klienta, a także  dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz

 z uzasadnieniem zgłoszenia.

4. BioManiac.pl  ustosunkuje  się  do  otrzymanego  zgłoszenia  w  terminie  nie  dłuższym  niż  14  dni  od  daty  jego otrzymania. 

5. W  szczególnych  przypadkach,  tj.  gdy  rozpatrzenie  zgłoszenia  wymaga  nietypowych,  szczególnych  działań i ustaleń ze strony BioManiac.pl lub napotka obiektywne 

przeszkody niezależne i niezawinione  przez BioManiac.pl (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp),

 termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże  nie dłużej niż o 

14 dni.

6. W  sytuacji,  w  której  do  rozpatrzenia  zgłoszenia  niezbędne  jest  uzyskanie  od  Klienta  dodatkowych  wyjaśnień,  termin  na  ustosunkowanie  się  do  zgłoszenia  ulega  dodatkowo  przedłużeniu  o  czas  udzielania wyjaśnień przez Klienta. 

7. Odpowiedź zostanie wysłana Klientowi w formie, w jakiej Klient otrzymał zgłoszenie, 

na adres wskazany  w zgłoszeniu.

8. Wszelkie  reklamacje  dotyczące  płatności  winny  być  zgłaszane  podmiotowi  odpowiedzialnemu  za  wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi

 za pośrednictwem którego przekazywane są  środki pieniężne.

§ 11 Przetwarzanie danych osobowych  

1. Dane  osobowe  przetwarzane  są  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

2.  BioManiac.pl przetwarza W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym 

niezbędna jest rejestracja  Klienta  oraz podanie przez niego w formularzu

 zgłoszeniowym danych osobowych obejmujących:

 pełne  imię i nazwisko lub nazwę, pełny adres zamieszkania lub siedziby, 

numer telefonu oraz adres e­mail.

3. Dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego winny być przez Klienta 

aktualizowane. Aktualizacji  danych należy dokonać poprzez zmianę stosownych danych 

na koncie Klienta.

4. Klient,  podając  dane  osobowe,  wyraża  zgodę  na  ich  przetwarzanie  przez  BioManiac.pl  w  celu  prawidłowej realizacji zamówień.

5. Klient  może  również  wyrazić  zgodę  na  przesyłanie  informacji  handlowych  środkami  komunikacji  elektronicznej.  W  przypadku  wyrażenia  takiej  zgody  BioManiac.pl.  uprawniony  jest  do  przesyłania  Klientowi drogą elektroniczną tych treści.

6. Podane  w  formularzu  zgłoszeniowym  dane  osobowe  będą  przetwarzane  oraz  administrowane  przez  BioManiac.pl.

7. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo dostępu do treści danych

 osobowych oraz prawo  do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach 

określonych w art. 32—35 ustawy  o ochronie danych osobowych. 

8. Klientowi  niebędącemu  konsumentem  przysługuje  prawo  dostępu  do  treści  danych  oraz  prawo  do  żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia.

§ 12 Zmiany Regulaminu

1. BioManiac.pl  zastrzega  sobie  możliwość  dokonania  zmian  w  niniejszym  Regulaminie,  o  czym  niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian,poinformuje na stronie  internetowej Sklepu internetowego oraz  drogą elektroniczną.

2. BioManiac.pl  poinformuje  o  fakcie  dokonania  zmiany  Regulaminu  poprzez  zamieszczenie  na  stronie  internetowej Sklepu internetowego informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie

 ujednoliconego tekstu  zmienionego  Regulaminu  oraz  wskazanie,  które  z  dotychczasowych  zapisów  Regulaminu  uległy  zmianie.  Dodatkowo  BioManiac.pl  wyśle  do  zarejestrowanych  Klientów  stosowną  informację  na  wskazany w trakcie rejestracji adres e­mail.

 3. Zmiana  Regulaminu  może  nastąpić  w  każdym  czasie,  w  szczególności  z  ważnych  przyczyn  technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego po wejściu w życie zmian Regulaminu 

równoznaczne  jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

5. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od 

daty ich opublikowania  na stronie serwisu, a w przypadku zarejestrowanych Klientów po wysłaniu

 stosownej informacji do drogą  elektroniczną.

6. Zmiany Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływają na sposób jego realizacji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Klientom nieodpłatnie, w sposób umożliwiający 

jego pozyskanie,  odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.biomaniac.pl oraz w  miejscu prowadzenia działalności sklepu stacjonarnego, tj. ul. Komuny Paryskiej 83c, 50­452 Wrocław. 

3. Komunikacja  pomiędzy  stronami  odbywa  się  w  formie  pisemnej  bądź  elektronicznej.  W  przypadku  komunikacji  pisemnej  wszelka  korespondencja  powinna  być  kierowana  na  adres  BioManiac.pl. 

Po  otrzymaniu korespondencji pisemnej BioManiac.pl udzieli odpowiedzi na adres podany w

piśmie Klienta.  W przypadku  komunikacji elektronicznej BioManiac.pl  będzie wysyłał Klientowi  informacje na adres email wskazany w trakcie rejestracji.

4.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej serwisu. 

5. Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza

 to mocy  obowiązującej  pozostałych  postanowień.  W  miejsce  bezskutecznego  postanowienia  Regulaminu  zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia 

i całego niniejszego  Regulaminu.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez BioManiac.pl usług będą rozstrzygane

 polubownie, a  w  przypadku  braku  porozumienia  będą  rozstrzygane  przez  właściwy  miejscowo  i  rzeczowo  sąd  powszechny.

7. Dla  wszelkich  stosunków  prawnych,  wynikających  z  niniejszego  Regulaminu,  właściwe  jest  prawo  polskie.  

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące  przepisy prawa.