Drodzy klienci, 
Już w niedługim czasie nasz sklep internetowy będzie znowu działał, trwają prace. Do tego czasu można zamawiać telefonicznie lub mailowo biuro@biomaniac.pl, tel. 71 7975010.REGULAMIN PROGRAMU KARTA STAŁEGO KLIENTA BIOMANIAC.PL

Organizatorem Programu Karta Stałego Klienta jest BIOMANIAC.PL DELIKATESY EKOLOGICZNE. Program Karta Stałego Klienta jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących zakupów w Delikatesach BIOMANIAC.PL. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Postanowienia Ogólne

1.1Program Karta Stałego Klienta jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Uczestnik może nabywać towary w punktach sprzedaży BIOMANIAC.PL.

1.2 3 Członek Programu Karta Stałego Klienta uczestniczy w programie osobiście a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.

1.3 Jednej osobie mogą przysługiwać tylko pojedyncze prawa członkowskie.

1.4 Prawa związane z Programem Karta Stałego Klienta nie mogą być sprzedawane, przenoszone i zbywane w inny sposób oraz nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.

1.5 Prawo do korzystania z upustów cenowych, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

2. Uczestnictwo w Programie

2.1 Do Programu Karta Stałego Klienta może przystąpić:

a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba fizyczna, która nie ukończyła 18 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

2.2 Aby przystąpić do Programu Karta Stałego Klienta należy wypełnić wniosek o wydanie karty w sposób kompletny i czytelny, w Sklepie BIOMANIAC.PL oraz

a) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach związanych z uczestnictwem w Programie

b) zaakceptować niniejszy Regulamin

2.3 Warunkiem wydania Karty Stałego Klienta jest przedstawienie paragonów na kwotę min. 100 PLN, za zakupy dokonane w okresie ostatnich 30 dni w delikatesach BIOMANIAC.PL. Paragony należy przedstawić do wglądu w momencie składania wniosku.

2.4 Uczestnik programu może posiadać jedną Kartę Stałego Klienta.

3. Karta Uczestnika

3.1 Uczestnik, przystępując do programu Karta Stałego Klienta otrzymuje do używania Kartę BIOMANIAC.PL. Karta Stałego Klienta nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym lub pieniężnym, nie jest również kartą płatniczą.

3.2 Karta rabatowa umożliwia dokonanie zakupów wszystkich towarów w sklepie BIOMANIAC.PL z procentowym upustem,  z wyłączeniem produktów alkoholowych.

3.3 Rabatowi 2% podlegają zakupione towary o łącznej wartości powyżej 50 złotych.

3.4 Rabatowi 2,5% podlegają zakupione towary o łącznej wartości powyżej 150złotych.

3.5 Jeśli klient posiadający kartę stałego klienta dokona zakupu o wartości powyżej 1600zł w trakcie 1 miesiąca lub jednorazowo, uzyska wówczas  rabat 5% obowiązujący przez okres następnych 30dni na zakupione towary o wartości powyżej 50zł.

 3.6  W przypadku osiągnięcia przez stałego klienta w danym miesiącu niższego poziomu bazy obrotowej niż w miesiącu poprzednim, poziom rabatu w miesiącu kolejnym będzie obniżony do 2,5%.

3.7 Rabat w systemie bonusowym nalicza się Klientowi od 10 dnia każdego miesiąca do 9 dnia miesiąca kolejnego.

3.8 Rabatu nie można wymienić na gotówkę.

3.9 Właściciel sklepu BioManiac.pl może wykluczyć  każdego Klienta z niniejszej akcji promocyjnej.

3.10 Rabat jest udzielany wyłącznie od pierwszej ceny detalicznej towarów BIOMANIAC.PL. Rabat nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów BIOMANIAC.PL w sklepie BIOMANIAC.PL, chyba, że co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.

3.11 W przypadku zwrotu towaru z przyczyn innych niż te wynikające z ustawy prawa konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przy zakupie którego klient skorzystał z Karty Stałego Klienta, Klient otrzyma wyłącznie zwrot ceny faktycznie uiszczonej.

3.12 Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Organizatora o fakcie kradzieży lub utraty w inny sposób Karty Stałego Klienta Biomaniac.pl. W przypadku zawiadomienia o kradzieży lub utracie Karty, jak również w przypadku uszkodzenia Karty, wyłącznie Uczestnik jest uprawniony do składania wniosku o wydanie nowej Karty.

3.13  Karta Uczestnika nie jest zbywalna i pozostaje własnością Organizatora.

3.14 Karta Uczestnika jest ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie lub do dnia ważności karty.

4. Realizacja upustów

4.1 Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi objęte są Programem Karta rabatowa.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasady przyznawania rabatów.

4.3 Aby rabat został przyznany, Uczestnik jest zobowiązany wręczyć swoją Kartę pracownikowi Delikatesów BIOMANIAC.PL, zanim Uczestnik nabędzie towar.

4.4 Szczegółowe informacje programu można uzyskać pod numerem telefonu: 71 797 50 10

4.5 Realizacja upustu następuje po przekazaniu sprzedawcy Karty Rabatowej BIOMANIAC.PL przed dokonaniem transakcji.

5. Opust Cenowy

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika Programu w momencie realizacji opustu cenowego w punkcie sprzedaży.

5.2 Organizator może w dowolnym momencie zmienić lub anulować wysokość opustu cenowego przyznanego Uczestnikowi.

 

6. Dane Osobowe

6.1 Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym Programu danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.

6.2 Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest BIOMANIAC.PL Produkty Ekologiczne Tadeusz Toczyński, ul. Komuny Paryskiej 83c, 50-452 Wrocław 6.3 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w treści poszczególnych klauzul umieszczonych na formularzu zgłoszeniowym.

6.4 Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) („Ustawa”).

6.5 Klient przystępując do Programu może wyrazić także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a jej nieudzielenie nie stanowi przeszkody do uczestnictwa w Programie.

6.6 Organizator Programu przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w Ustawie.

6.7 Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 Ustawy. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

7. Utrata statusu Uczestnika Programu  Karta Stałego Klienta

7.1 Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu Karta Stałego Klienta ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu

7.2 Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie, zawierającego podpis Uczestnika. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić przyznaną mu kartę rabatową.

8. Reklamacje

8.1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

8.2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@biomaniac.pl lub w formie pisemnej na adres: Biomaniac.pl., ul. Komuny Paryskiej 83c, 50-452 Wrocław.

8.3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby kontakt z nim w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego był możliwy.

8.4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.

8.5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedura reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

 

9. Zakończenie Programu Karta rabatowa

9.1 Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu  Karta Stałego Klienta  w każdym momencie.

9.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu działalności Programu Karta Stałego Klienta   w Delikatesach BIOMANIAC.PL i na stronie internetowej biomaniac.pl

9.3 Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Organizatora.

9.4 Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. 7.7 Regulaminu.

 

10. Zmiany Regulaminu Programu

10.1 Organizator Programu uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu w każdym momencie.

10.2 W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, o których mowa w punkcie 10.1 będą one obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej  biomaniac.pl oraz w punkcie sprzedaży BIOMANIAC.PL

10.3 Zmieniony Regulamin, nie będzie dotyczył Kart Stałego Klienta, wydanych do dnia zmiany Regulaminu chyba, że wprowadzone zmiany będą na korzyść Klienta.

10.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2017.